IDA provodi tri EU projekta ukupne vrijednosti veće od 10 milijuna eura

12 views |0 comments

U Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o. danas su predstavljena su tri nova EU projekta koje provodi navedena agencija – NEXT i RoofOfROck – odobrena za financiranje u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. te CLUSTERPOLISEE, odobren za financiranje po III. pozivu programa Southeast Europe (SEE). Ukupna vrijednost navedenih projekata, koje je predstavio direktor IDA-e dr. sc. Boris Sabatti te voditeljice projekata, je 10.463.665,31 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 566.060,42 EUR.
Projekt RoofOfROck – Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast (Vapnenac kao zajednički nazivnik prirodne i kulturne baštine jadranske obale)
Partneri: Geološki Zavod Slovenije (Slovenija), ZADRA – Razvojna agencija Zadarske županije, HERAG – Razvoja agencija Županije zapadnohercegovačke (BiH), RERA Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Općina San Dorligo della Valle (Italija), Geološki odsjek Sveučilišta u Trstu (Italija), Univerza na Primorskem Koper (Slovenija), Javni Zavod Park Škocjanske jame (Slovenija), DUNEA – Razvojna agencija Dubravčko Neretvanske županije te IDA.
Suradnik: Regione del Veneto (Italija).
Ciljevi: U skladu s Programom IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013., glavni je cilj projekta RoofofRock – Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast (Prioritet 2 – Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika, mjera 2.2. Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika,) jačanje upravljačkih vještina za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa kroz regionalnu suradnju. Cilj je promocija i zaštita, odnosno očuvanje pločastog vapnenca te čitavog krškog područja jadranske obale, a navedeno se planira postići izradom sustava smjernica za eksploataciju, očuvanje, obradu i gradnju pločastim vapnencem na projektom obuhvaćenom teritoriju.
Aktivnosti po radnim paketima:
WP1- Organizacija sastanaka te podjela aktivnosti za provođenje projekta.
WP2-  Izrada komunikacijskog i promotivnog plana te provođenje aktivnosti koje za cilj imaju informiranje javnosti i ciljanih skupina o projektu i njegovim rezultatima.
WP3- Karakterizacija i identifikacija pločastog vapnenca na krškom području Jadranske obale. Izrada mape s paleontološkom, mineraloškom i petrografskom definicijom te prostornom rasprostranjenošću pločastog vapnenca.
WP4- Pločasti vapnenac kao kulturno dobro – definiranje razlika i sličnosti o upotrebu i očuvanju pločastog vapnenca duž Jadranske obale. IDA, odnosno Centar za istraživanje materijala METRIS – provođenje laboratorijskih istraživanja o konzervacijskom stanju tog materijala.
WP5-  Pločasti vapnenac kao kulturna baština. Promocija održivog načina uporabe tog materijala u skladu s tradicijskim načinom gradnje.
WP6- Izrada pravnog okvira za zaštitu, uporabu i eksploataciju pločastog vapnenca putem analize postojećih zakona i propisa te izradom smjernica za njihovo poboljšanje.
WP7- Izrada informatičkog sustava koji će sadržavati sve informacije prikupljene tijekom provedbe projektnih aktivnosti. 
WP8- Edukacija i organizacija predavanja i radionica – u cilju osiguranja održive uporabe i zaštite pločastog vapnenca potrebno je educirati ciljane skupine odgovorne za zaštitu i prostorno planiranje kao i širu javnost.
WP9- Izrada GIS aplikacije te izrada i podjela priručnika za profesionalne skupine.
Ukupna vrijednost projekta: 2.278.133,31 €
Iznos namijenjen IDA-i: 141.060,42 €
Iznos koji IDA sufinancira: 21.159,06 €
Trajanje projekta: 36 mjeseci 01.10.2012.-30.09.2015.
Projekt NEXT – Collaborative platform to support research and technology transfer (Platforma za suradnju u podršci istraživanju i transferu tehnologija)  Partneri: Regija Marche, Regija Puglia (Italija), Grad Šibenik i IDA (Hrvatska), Gospodarska komora Crne Gore i Sveučilište Donja Gorica – Fakultet za informacijske sustave i tenologije Crna Gora (Crna Gora), Regionalno vijeće Shkodra- Albanija i Zaklada za razvoj-Albanija (Albanija, Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar i Udruga za ekonomski razvoj REDAH Mostar (BiH), Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja REDASP (Republika Srpska).
Ciljevi: Glavni je cilj projekta stvoriti efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologija, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području.
Specifični ciljevi projekta su:
Mapirati aktivnosti znanstveno-istraživačkih institucija i centara za transfer tehnologija u prekograničnim regijama uključenim u projekt. Uspostaviti te osnažiti mrežu za razvoj istraživanja i tehnoloških inovacija u prekograničnom području. Olakšati suradnju između inovatora u prekograničnim regijama uključenim u projekt. Istražiti mehanizme razvoja inovacija i poboljšanja transfera tehnologija u prekograničnom području.
Aktivnosti:
Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju:
Koordinaciju dijela  projektnih aktivnosti vezanih uz Istarsku županiju, Izradu studije vezanih uz uspostavu tehnološkog parka Istre, Doprinos u razvoju prekogranične kolaborativne tehnološke platforme Doprinos u razmjeni znanja, vještina i iskustva istraživača istraživačkog centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt Promidžbene aktivnosti          
Ukupna vrijednost projekta: 2.999.180,00 €
Iznos namijenjen IDA-i: 221.500,00 €
Iznos koji IDA sufinancira: 33.225,00 €
Trajanje projekta: 32 mjeseca (01.10.2012.-31.05.2015.)  Projekt ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe (Inteligentne politike razvoja klastera u Jugoistočnoj Europi)
Partneri: AWS – Austria Wirtschaftsservice Ltd i Ecoplus – The business Agency of Lower Austria Ltd (Austrija), The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (Bugarska), Union of Hellenic Chamber of Commerce, Region of Central Macedonia, Athena Research and Innovation Center in
Information, Communication and Knowledge Technologies / Corallia Clusters Initiative Unit (Grčka), MAG – Hungarian Economic Development Centre i Pannon Business Network Association (Madžarska), Marche Region – European Policies Department – Managing Authority for ERDF and ESF, Emilia Romagna Region, Veneto Region; Ministry of Economic Developmemt – Department for Development and Economic Cohesion (Italija), North East Regional Development Agency, Institute for Economic Forecsating, National Authority for Scientific Research, Ministry of Economy, Commerce and Bussiness Environemnt (Rumunjska), The Union of Slovak Clusters, Trnava self Governing Region, Ministry of Economy (Slovačka), University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, Maribor Development Agency (Slovenija), Albanian Invesetment Development Agency (Albanija), University of Novi sad; Provincial Secretariat for Economy (Srbija) te IDA (Hrvatska).
Ciljevi: Opći cilj Strateškog projekta ClusterPoliSEE je ojačati kapacitete ključnih dionika u stvaranju politika u programskom području (11 zemalja Jugoistočne Europe, 24 partnera) za uočavanje i predviđanje promjena na tržištu putem razvoja strategija inteligentnih specijalizacija za jačanje i razvoj klastera.
Aktivnosti:
Radni plan projekta temelji se na pristupu matrice putem koje će se raditi na jačanju i umrežavanju šest razvojnih područja klastera u šest radnih skupina:
Istraživanje i razvoj te uvođenje inovacija u razvoj klastera Održivi razvoj kroz razvoj klastera Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera Financijska podrška klasterima (Jačanje financijskog okvira) Klasterska i regionalna specijalizacija Nove vještine i poslovi
Projekt se sastoji od operativnih faza:
Prikupljanje i obrada podataka nužnih za analizu stanja klastera na međunarodnoj razini Poboljšanje klasterskih politika na regionalnim razinama.
Uloga IDA-e u projektu sastoji se od koordinacije rada radne skupine br. 2. – Održivi razvoj kroz razvoj klastera te u prikupljanju potrebnih podataka za analize na području RH.
Ukupna vrijednost projekta: 5.186.352,00 €
Iznos namijenjen IDA-i: 203.500,00  €
Iznos koji IDA sufinancira: 30.525,00 €
Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.05.2012.-31.10.2014.)
* Službeni početak aktivnosti za partnere iz RH – 01.11.2012.
Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013.
Program IPA (Instrument for Pre-Accession) jedinstveni je instrument za financiranje programa između zemalja članica EU i zemalja kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja za članstvo. IPA komponenta II, pod nazivom prekogranična suradnja, pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Republike Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidatkinja.
Opći cilj Programa jačanje je mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz programski prihvatljivih područja.
Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (Transnational Co-operation Programme South East Europe (SEE))
Transnacionalni program suradnje za jugoistočnu Europu za razdoblje od 2007. do 2013. godine dio je nove Objektive 3 Europske teritorijalne suradnje s glavnim ciljem jačanja  i promicanja teritorijalnog razvoja i integracije u području suradnje u programskom razdoblju.
Programsko područje obuhvaća 16 europskih zemalja: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju (regije Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia-Giulia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo i Molise), Ukrajinu i Moldaviju.
Transnacionalna suradnja usredotočena je na ograničeni broj prioritetnih područja u skladu s Lisabonskim ugovorom i Gothenburškim protokolom: inovacije, okoliš, pristupačnost i održivi urbani razvoj. Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je za programsko razdoblje 2007.-2013 predvidio proračun od 206 milijuna eura. Sudjelovanje država koje nisu članice EU financirat će se iz IPA pretpristupnog programa i Europskog programa za susjedstvo.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *