Aktivna nova kreditna linija “Poduzetnik – Istarska županija 2019.” s najpovoljnijim uvjetima na tržištu

21 views |0 comments

Istarska županija i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike, zadruge i profitne ustanove ukupnog kreditnog potencijala 60 milijuna kuna. 

Ugovori su sklopljeni sa sedam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes: Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka te Zagrebačka banka. 
Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija trenutno nudi zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu, prilikom čega Istarska županija subvencionira kamatu sa 1 posto iz županijskog proračuna.

Uzimajući u obzir navedeno finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2,00 posto te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,60 do 2,00 posto, ovisno o kreditnom programu i statusu krajnjeg korisnika te odabranoj poslovnoj banci, dok je maksimalan rok otplate 10 godina. Dodatno se sporazum sklapa i sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, koja  potiče poduzetništvo mladih do 30 godina starosti i žena za čije će kredite konačna fiksna kamatna stopa iznositi 1 posto.

Namjena kredita je za:
•    za nove investicije koje uključuju npr.: 
         – kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, 
         – nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, 
         – nabavu novih proizvodnih objekata, 
         – obrtna sredstva do 30% iznosa kredita

•    za trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr:
       – za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara,
        – za troškove radne snage,
        – za režijske troškove.

Najniži iznos kredita iznosi 50.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR, a najviši  u iznosu od 1.500.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR. 

Zahtjev za dodjelu kredita s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučeno poštom s povratnicom na adresu:
Istarska razvojna agencija d.o.o.
Mletačka 12/IV
52100 Pula

s napomenom: Kreditna linija „Poduzetnik – ISTARSKA ŽUPANIJA 2019.“

Obrazac Zahtjeva za kredit te predmetni Oglas, mogu se preuzeti na adresi: Istarska razvojna agencija d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula te na službenoj web stranici Istarske razvojne agencije na sljedećoj poveznici.

Dodatne informacije moguće je zatražiti telefonski na broj 052/381-900; faksom na broj 052/381-905 ili upitom na adrese e-pošte: ida-uprava@ida.hr, edo.cetina@ida.hr.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *